Vedtægter for

 

Engesvang Boldklub af 1955

 

 

 

 

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Engesvang Boldklub af  1955, almindeligvis forkortet til EB. Foreningen er stiftet d. 9. juni 1955, og er hjemmehørende i Engesvang, Ikast kommune.

 

 

§2 Foreningens formål

Foreningen har som formål, at deltage i idræt og at fremme den almene interesse for idræt, ungdoms- og fritidsarbejde.

 

 

§3 Foreningens tilhørsforhold

          Foreningens afdelinger er tilsluttet de respektive specialforbund under DGI og DIF.

 

 

§4 Medlemmerne

1.              Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Passivt medlemskab opnås gennem EB´s ungdomsvenner.

2.              Et medlem kan ekskluderes, såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, eller såfremt medlemmet skader foreningens anseelse og arbejde. Forretningsudvalgets beslutning herom kræver dog, at 2/3 af udvalgets medlemmer har stemt for eksklusionen. En eksklusion kan indankes for den førstkommende hovedgeneralforsamling.

 

 

§5 Forretningsudvalget

1        EB ledes af et forretningsudvalg, der består af en formand, en næstformand, og en kasserer. Forretnings-udvalget kan engagere en sekretær. Sekretæren har ingen stemmeret

2                Formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden vælges på lige årstal, mens næstformand og kasserer vælges på ulige årstal.

          Afgår et forretningsudvalgsmedlem  i valgperioden, indtræder den på hovedgeneralforsamlingen valgte

          suppleant.

3                Over forhandlingerne i forretningsudvalget fører sekretæren en protokol der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer på det følgende møde.

4        Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

 

 

§6 Forretningsudvalgets myndighed

1        Forretningsudvalget er den daglige ledelse og leder foreningen efter nærværende love og de retningslinier, anvisninger og strategier som er vedtaget på forgående hovedgeneralforsamling.

2        Forretningsudvalget skal, såfremt det af  økonomiske eller sportslige grunde skønnes nødvendigt, træde hjælpende til og kan eventuelt nedlægge en afdeling, når bestemmelserne i §16 overholdes.

3        Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan forretningsudvalget foranledige nye afdelinger oprettet.

4        Forretningsudvalget kan nedsætte midlertidige udvalg til løsning af særlige opgaver.

5        Formand, næstformand og kasserer har ret til at overvære afdelingsmøderne dog uden stemmeret.

 

 

 

§7 Afdelingerne

1        Afdelingerne fastsætter selv deres forretningsorden, råder over egne pengemidler og fører selvstændigt

          regnskab.

Afdelingerne skal fremsende deres reviderede årsregnskab til gennemsyn i forretningsudvalget senest inden udgangen af februar måned.

2        For hver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde vælges en afdelingsbestyrelse bestående af det antal medlemmer (minimum 3), som er nødvendig for den enkelte aktivitet. Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, således at halvdelen afgår hvert år. Valgene er for to år ad gangen og foregår på en afdelingsgeneralforsamling, der afholdes hvert år umiddelbart forud for hoved-generalforsamlingen. Indkaldelse til afdelingsgeneralforsamlingen skal finde sted med mindst 14 dages varsel.

 

 

 

§8 Stemmeret og valgbarhed

          Stemmeret på foreningens generalforsamling har alle medlemmer over 16 år, der har været medlem i          

          mindst 30 dage og ikke står i kontingentrestance ud over det kvartal hvori generalforsamlingen afholdes.

For medlemmer under 16 år gælder, at de ikke selv kan afgive stemme, men kan lade sig repræsentere af forældre/værge, og at disse repræsentanter har samme status på foreningens generalforsamling /afdelings- generalforsamling som aktive medlemmer. For at være stemmeberettiget ved afdelings-generalforsamling kræves tillige gyldig medlemskort til afdelingen. For at være valgbar til foreningens bestyrelser gælder de samme regler, dog skal der udstedes medlemskort til ikke aktive, såfremt disse skal vælges til en bestyrelse.På generalforsamlingen kan intet medlem og eller repræsentant for et medlem afgive mere end en stemme, eller lade sig repræsentere med mere end en stemme.

 

 

 

§9 Ordinær generalforsamling

1                Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2        Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal og indkaldes af forretningsudvalget med mindst 14 dages varsel via lokale medier, f. eks. engevangidag.dk samt foreningens hjemmeside.

3        Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen/afdelingsgeneralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag til hovedgeneralforsamlingen skal udsendes til afdelingerne senest 6 dage før generalforsamlingen.

4                Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Vedtagelse af nye love eller ændringer i bestående love kan kun ske med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Øvrige beslutninger sker med simpel stemme-flertal. Ved stemmelighed bortfalder forsalget.

5        Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

6                Pressen har adgang til generalforsamlingen.

 

 

 

 

§10 Dagsordenen

          På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1.                    Valg af dirigent.

          2.          Formandens beretning.

          3.          Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

4.          Fremlæggelse af budget og vedtagelse af foreningens mål samt forretningsudvalgets retningslinier for 

             det kommende år.

5.              Indkomne forslag.

         6.          Valg af:

A)     Formand  (lige år)

B)      Kasserer   (ulige år)

C)     Næstformand (ulige år)

D)    Suppleant

7.             Valg af revisorer i henhold til §13.

8.             Eventuelt.

 

 

 

§11 Afdelingsgeneralforsamling

          På den ordinære generalforsamling i afdelingerne behandles følgende:

1.                    Valg af dirigent.

2.                    Aflæggelse af årsberetning.

3.                    Aflæggelse af det reviderede regnskab.

4.                    Fremlæggelse af budget.

5.                    Behandling af indkomne forslag.

6.                    Valg i henhold til §7.

7.                    Eventuelt.

 

 

 

§12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når udvalget, en afdeling eller forretningsudvalgets revisorer finder det nødvendigt, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling i afdelingerne afholdes når flertallet i afdelingsbestyrelsen, eller 20 aktivitetsmedlemmer anmoder herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde afholdes senest 6 uger efter, at kravet er modtaget, og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling, se §9.

 

 

 

§13 Regnskab

1                Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

2                Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskabet og status, skal være underskrevet af den samlede bestyrelse og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet skal være forsynet med revisorernes påtegning.

3.              Der vælges 2 revisorer, som er på valg skiftevis.

4.       Revisorerne har ret/pligt til uanmeldte kasseeftersyn.

 

 

 

§14 Tegningsret

          Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Forretningsudvalgets midler kan omsættes af formanden eller kassereren, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede forretningsudvalg.

 

 

 

§15 Forretningsorden

          Forretningsudvalget og afdelingsbestyrelserne fastsætter selv deres forretningsorden.


 

 

 

§16 Nedlæggelse af afdelinger

En afdeling kan kun nedlægges, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger i afdelingen kan stemme herfor. Nedlæggelsen kan først finde sted ved den førstkommende ordinære hoved-generalforsamling med de på statustidspunktet opgjorte aktiver og passiver. En eventuel formue/gæld tilfalder foreningens hovedkasse.

 

 

 

§17 Foreningens opløsning

1        Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

2        Til denne beslutning kræves, at mindst 50% af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslaget kræves, at mindst 75% af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer  stemmer for forslaget. Opnås sådant et flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

3                Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af en amtsforening /specialforbund, skal den til disse aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

4        Ud over det i stk. 3 nævnte skal foreningens formue anvendes til idrætslige formål i Engesvang.

5                Formuens fordeling bestemmes af den sidst afholdte generalforsamling (simpel flertal) i samarbejde med  DGI- Midtjylland.

 

 

 

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 3. marts 2018

 

 

 

 

 

Karl Peder Kjeldsen                                                                                                   Poul Møller

          formand                                                                                                           dirigent